دریافت موجودی

اطلاعات درخواست

https://data.tetherland.com/api/v4/user/infoGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیت تراکنش0 یا 1
messageپیامstring
user_nameنام کاربرstring
toman_balanceintegerمانده کیف پول تومانی کاربر
tether_balanceمانده کیف پول تتری کاربرinteger

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": 1,
  "message": "مشخصات کاربر",
  "user_name": "محسن نادعلی نژاد",
  "wallets": {
    "toman_balance": 809123,
    "tether_balance": 607.1
  }
}

خرید تتر

اطلاعات درخواست

https://data.tetherland.com/api/v4/user/buy-tetherGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring
ask_tetherمیزان تتر مورد نیازinteger
fee_fromمبنای محاسبه کارمزدtoman یا tether

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیت تراکنش0 یا 1
messagestringپیام
tether_priceقیمت تتر در لحظه خریدinteger
total_feeتمام کارمزد پرداخت شده integer
toman_amountمیزان تومان پرداخت شدهinteger
tether_amountمیزان تتر دریافت شدهinteger
tracking_codeکد پیگیریstring
toman_balanceمانده کیف پول تومانی کاربرinteger
tether_balanceمانده کیف پول تتری کاربرinteger

نمونه JSON پاسخ

{
	"status": 1,
	"message": "تراکنش خرید انجام شد",
	"tether_price": 26100,
	"total_fee": 30417.9057,
	"toman_amount": 7830000,
	"tether_amount": 298.83,
	"tracking_code": "GuYP8u8QuW",
	"wallets": {
		"toman_balance": 327311,
		"tether_balance": 807.44
	}
}

فروش تتر

اطلاعات درخواست

https://data.tetherland.com/api/v4/user/sell-tetherGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_key مشخصه کاربرstring
bid_tetherمیزان تتر جهت فروشinteger
fee_fromمبنای محاسبه کارمزدtoman یا tether

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیت تراکنش0 یا 1
messageپیامstring
tether_priceقیمت تتر در لحظه خریدinteger
total_feeتمام کارمزد پرداخت شدهinteger
toman_amountمیزان تومان دریافت شدهinteger
tether_amountمیزان تتر پرداخت شدهinteger
tracking_codeکد پیگیریstring
toman_balanceمانده کیف پول تومانی کاربرinteger
tether_balanceمانده کیف پول تتری کاربرinteger

نمونه JSON پاسخ

{
	"status": 1,
	"message": "تراکنش فروش انجام شد",
	"tether_price": 26100,
	"total_fee": 30537,
	"toman_amount": 7799463,
	"tether_amount": 300,
	"tracking_code": "US9ceZWEMF",
	"wallets": {
		"toman_balance": 8096237,
		"tether_balance": 506.67
	}
}

دریافت نرخ تتر

اطلاعات درخواست

https://api.tetherland.com/currenciesGET

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
priceقیمت تترinteger
diff24dتغییرات ۲۴ ساعت اخیرstring
diff7dتغییرات ۷ روز اخیرstring
diff30dتغییرات ۳۰ روز اخیرstring
last24hمیانگین قیمت ۲۴ ساعت اخیرinteger
last24hMinپایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت اخیرinteger
last24hMaxبالاترین قیمت ۲۴ ساعت اخیرinteger
last7dمیانگین قیمت ۷ روز اخیرinteger
last7dMinپایین‌ترین قیمت ۷ روز اخیرinteger
last7dMaxبالاترین قیمت ۷ روز اخیرinteger
last30dمیانگین قیمت ۳۰ روز اخیرinteger
last30dMinپایین‌ترین قیمت ۳۰ روز اخیرinteger
last30dMaxبالاترین قیمت ۳۰ روز اخیرinteger

نمونه JSON پاسخ

{
 "status": 200,
 "data": {
  "currencies": {
   "USDT": {
    "price": 30650,
    "diff24d": "0.00",
    "diff7d": "-3.62",
    "diff30d": "10.45",
    "last24h": 30650,
    "last24hMin": 30500,
    "last24hMax": 30650,
    "last7d": 31800,
    "last7dMin": 30500,
    "last7dMax": 32050,
    "last30d": 27750,
    "last30dMin": 27600,
    "last30dMax": 32200
   }
  }
 }
}

لیست سفارش‌های بازار

اطلاعات درخواست

https://market.tetherland.com/pricesGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
amountمقدارstring
priceقیمتstring

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": true,
  "data": {
    "markets": {
      "USDTTMN": {
        "asks": [
          {
            "price": 36674,
            "amount": 27.26
          },
          {
            "price": 36673,
            "amount": 23.58
          },
          {
            "price": 36671,
            "amount": 87.35
               },
     ],
        "24h_volume": 35685649227
      }
    }
  }
}

آخرین معامله بازار

اطلاعات درخواست

https://market.tetherland.com/last_tradesGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
amountمقدارstring
priceقیمتstring
created_atزمانstring

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": 200,
  "data": [
    {
      "amount": "483.4",
      "price": "36697",
      "created_at": "2022-12-06T12:41:14.000Z"
    },
    {
      "amount": "125.3",
      "price": "36675",
      "created_at": "2022-12-06T12:38:36.000Z"
    },
     ]
}

ثبت سفارش

اطلاعات درخواست

https://market.tetherland.com/orderPOST

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring
priceقیمتstring
amountمیزان تترinteger
typeنوع سفارشbuy | sell

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیت سفارشtrue یا false
messageپیامstring
order_idشناسه سفارشstring

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": true,
  "message": "created order: clbamp3no1132619hj9wrwh1vtbw",
  "order_id": "clbamp3no1132619hj9wrwh1vtbw"
}

لغو سفارش

اطلاعات درخواست

https://market.tetherland.com/cancel_orderPOST

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring
order_idشناسه سفارشstring

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیت لغو سفارشtrue یا false
messageپیامstring

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": true,
  "message": "سفارش با موفقیت لغو شد.",
}

لیست معاملات شما

اطلاعات درخواست

https://market.tetherland.com/all_ordersPOST

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring
takeتعدادinteger
pageصفحهinteger
typeنوع معاملهall | buy | sell
statusوضعیتallOrders

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
idشناسه معاملهstring
typeنوعstring
priceقیمتstring
amountمقدارstring
remain_amountمقدار باقی ماندهstring
created_atتاریخ ایجاد معاملهstring
statusوضعیت معاملهstring
fee_percentدرصد تکمیلinteger

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": true,
  "data": [
    {
      "id": "shenase",
      "type": "buy",
      "price": "36656",
      "amount": "5",
      "remain_amount": "0",
      "created_at": "2022-12-05T11:23:38.000Z",
      "status": "close",
      "fee_percent": 0
    },
  ],
  "meta": {
    "count": 38,
    "lastPage": 4,
    "currentPage": 1
  }
}

سفارش‌های باز

اطلاعات درخواست

https://market.tetherland.com/all_ordersPOST

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring
takeتعدادinteger
pageصفحهinteger
typeنوع معاملهall | buy | sell
statusوضعیتopen

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
idشناسه معاملهstring
typeنوعstring
priceقیمتstring
amountمقدارstring
remain_amountمقدار باقی ماندهstring
created_atتاریخ ایجاد معاملهstring
statusوضعیت معاملهstring
fee_percentدرصد تکمیلinteger

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": true,
  "data": [
    {
      "id": "shenase",
      "type": "buy",
      "price": "36656",
      "amount": "5",
      "remain_amount": "0",
      "created_at": "2022-12-05T11:23:38.000Z",
      "status": "close",
      "fee_percent": 0
    },
  ],
  "meta": {
    "count": 38,
    "lastPage": 4,
    "currentPage": 1
  }
}

اعلام نرخ مبدل تتری

اطلاعات درخواست

https://data3.tetherland.com/exchangeGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring
giveارز پرداختیstring
give_amountمقدار پرداختی integer | null
receiveارز دریافتیstring
receive_amountمقدار دریافتیinteger | null

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیتboolean
messageپیامstring
data{}

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": true,
  "statusCode": 200,
  "data": {
    "user_has_balance": false,
    "minimum_give_amount": 10,
    "give_amount": "50",
    "receive_amount": 0.002895,
    "coinPrice": 17267,
    "give": "USDT",
    "receive": "BTC"
  }
}

ثبت تبدیل تتری

اطلاعات درخواست

https://data3.tetherland.com/submitGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring
giveUSDT | string
give_amountstring
receiveارز دریافتیUSDT | string

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیتboolean
messageپیامstring
data{}

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": true,
  "statusCode": 200,
  "data": {
    "tracking_code": "b6c98bd1",
    "give": "USDT",
    "give_amount": 15,
    "receive": "BTC",
    "receive_amount": 0.000874
  }
}

اعلام نرخ مبدل تومانی

اطلاعات درخواست

https://data3.tetherland.com/exchangeGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring
giveارز پرداختیUSDT | string
give_amountمقدار پرداختی integer | null
receiveارز دریافتیUSDT | string
receive_amountمقدار دریافتیinteger | null

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیتboolean
messageپیامstring
data{}

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": true,
  "statusCode": 200,
  "data": {
    "user_has_balance": false,
    "minimum_give_amount": 350000,
    "give_amount": "5000000",
    "receive_amount": 0.007833,
    "coinPrice": 633605200,
    "give": "IRR",
    "receive": "BTC"
  }
}

ثبت تبدیل تومانی

اطلاعات درخواست

https://data3.tetherland.com/submitGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring
giveIRR | string
give_amountstring
receiveارز دریافتیIRR | string

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیتboolean
messageپیامstring
data{}

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": true,
  "statusCode": 200,
  "data": {
    "tracking_code": "trackingcode",
    "give": "IRR",
    "give_amount": 2000000,
    "receive": "BTC",
    "receive_amount": 0.000874
  }
}