دریافت موجودی

اطلاعات درخواست

https://data.tetherland.com/api/v4/user/infoGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیت تراکنش0 یا 1
messageپیامstring
user_nameنام کاربرstring
toman_balanceintegerمانده کیف پول تومانی کاربر
tether_balanceمانده کیف پول تتری کاربرinteger

نمونه JSON پاسخ

{
  "status": 1,
  "message": "مشخصات کاربر",
  "user_name": "محسن نادعلی نژاد",
  "wallets": {
    "toman_balance": 809123,
    "tether_balance": 607.1
  }
}

خرید تتر

اطلاعات درخواست

https://data.tetherland.com/api/v4/user/buy-tetherGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_keyمشخصه کاربرstring
ask_tetherمیزان تتر مورد نیازinteger
fee_fromمبنای محاسبه کارمزدtoman یا tether

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیت تراکنش0 یا 1
messagestringپیام
tether_priceقیمت تتر در لحظه خریدinteger
total_feeتمام کارمزد پرداخت شده integer
toman_amountمیزان تومان پرداخت شدهinteger
tether_amountمیزان تتر دریافت شدهinteger
tracking_codeکد پیگیریstring
toman_balanceمانده کیف پول تومانی کاربرinteger
tether_balanceمانده کیف پول تتری کاربرinteger

نمونه JSON پاسخ

{
	"status": 1,
	"message": "تراکنش خرید انجام شد",
	"tether_price": 26100,
	"total_fee": 30417.9057,
	"toman_amount": 7830000,
	"tether_amount": 298.83,
	"tracking_code": "GuYP8u8QuW",
	"wallets": {
		"toman_balance": 327311,
		"tether_balance": 807.44
	}
}

فروش تتر

اطلاعات درخواست

https://data.tetherland.com/api/v4/user/sell-tetherGET

بدنه درخواست

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
api_key مشخصه کاربرstring
bid_tetherمیزان تتر جهت فروشinteger
fee_fromمبنای محاسبه کارمزدtoman یا tether

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
statusوضعیت تراکنش0 یا 1
messageپیامstring
tether_priceقیمت تتر در لحظه خریدinteger
total_feeتمام کارمزد پرداخت شدهinteger
toman_amountمیزان تومان دریافت شدهinteger
tether_amountمیزان تتر پرداخت شدهinteger
tracking_codeکد پیگیریstring
toman_balanceمانده کیف پول تومانی کاربرinteger
tether_balanceمانده کیف پول تتری کاربرinteger

نمونه JSON پاسخ

{
	"status": 1,
	"message": "تراکنش فروش انجام شد",
	"tether_price": 26100,
	"total_fee": 30537,
	"toman_amount": 7799463,
	"tether_amount": 300,
	"tracking_code": "US9ceZWEMF",
	"wallets": {
		"toman_balance": 8096237,
		"tether_balance": 506.67
	}
}

دریافت نرخ تتر

اطلاعات درخواست

https://api.tetherland.com/currenciesGET

بدنه پاسخ

نام پارامترتعریفمقادیر ممکن
priceقیمت تترinteger
diff24dتغییرات ۲۴ ساعت اخیرstring
diff7dتغییرات ۷ روز اخیرstring
diff30dتغییرات ۳۰ روز اخیرstring
last24hمیانگین قیمت ۲۴ ساعت اخیرinteger
last24hMinپایین‌ترین قیمت ۲۴ ساعت اخیرinteger
last24hMaxبالاترین قیمت ۲۴ ساعت اخیرinteger
last7dمیانگین قیمت ۷ روز اخیرinteger
last7dMinپایین‌ترین قیمت ۷ روز اخیرinteger
last7dMaxبالاترین قیمت ۷ روز اخیرinteger
last30dمیانگین قیمت ۳۰ روز اخیرinteger
last30dMinپایین‌ترین قیمت ۳۰ روز اخیرinteger
last30dMaxبالاترین قیمت ۳۰ روز اخیرinteger

نمونه JSON پاسخ

{
 "status": 200,
 "data": {
  "currencies": {
   "USDT": {
    "price": 30650,
    "diff24d": "0.00",
    "diff7d": "-3.62",
    "diff30d": "10.45",
    "last24h": 30650,
    "last24hMin": 30500,
    "last24hMax": 30650,
    "last7d": 31800,
    "last7dMin": 30500,
    "last7dMax": 32050,
    "last30d": 27750,
    "last30dMin": 27600,
    "last30dMax": 32200
   }
  }
 }
}